www.palmboom.nu
www.palmboom.nu
www.palmboom.nu
www.palmboom.nu

Palmboom.nu: de tropische sfeer in uw tuin!

Voorwaarden

 

1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Palmboom.nu en derden (hierna te noemen: "koper") via de internetwebsite van Palmboom.nu (hierna: "de site") gesloten overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het geheel van activiteiten, communicaties en transacties die verband houden met of tot stand komen door middel van de site van Palmboom.nu, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van derden zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Koopovereenkomst

2.1 Offertes en aanbiedingen van Palmboom.nu kunnen slechts worden aanvaard indien en zoals deze op de site zijn weergegeven.
2.2 Via de site van Palmboom.nu kunnen tijdens speciale aktieperioden artikelen gekocht worden. De overeenkomst ten aanzien van deze producten tussen Palmboom.nu en de koper komt tot stand - en deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing - doordat de koper de bestelprocedure zoals vermeld op de site doorloopt volgens de aangegeven instructies en het bestelformulier verstuurt.
2.3 Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Palmboom.nu met de uitvoering hiervan is begonnen, mits koper de hierdoor voor Palmboom.nu ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Palmboom.nu gemaakte kosten en gederfde winst.
2.4 Koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen en het product op zijn kosten aan Palmboom.nu te retourneren. Deze kosten zijn niet verschuldigd indien de koper een beroep doet op een van de garanties van Palmboom.nu zoals vermeld in deze voorwaarden onder paragraaf 6. Indien dit niet verschuldigd zijn onder deze garantie is begrepen of wanneer de koper het product retourneert bij een van de vestigingen. Palmboom.nu zal binnen 20 dagen nadat door koper een beroep is gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen het door koper betaalde aan deze restitueren, of per direct wanneer de koper de bestelling in een vestiging retourneert.
Voor zover door Palmboom.nu diensten worden geleverd kan ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot deze dienst plaatsvinden binnen 7 werkdagen na de eerste dienstverlening. In geval van ontbinding van een dergelijke overeenkomst dient de koper te betalen voor de diensten tot het moment van ontbinding.
Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling in geval de producten zijn beschadigd en/of niet in de originele verpakking worden geretourneerd.
2.5 Alle opgaven door Palmboom.nu van prijzen, specificaties en / of andere aanduidingen van producten en / of diensten op de site, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Palmboom.nu kan echter niet instaan voor de juistheid hiervan of het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Palmboom.nu is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.

3. Prijzen


3.1 De op de site aangegeven prijzen zijn inclusief 6% BTW en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen maar zonder verzendkosten. Levering van producten op andere plaatsen dan in de Palmboom.nu winkel gelden de tarieven zoals op de site aangegeven.
3.2 Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3 Palmboom.nu is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn.
3.4 Palmboom.nu kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Overeengekomen prijzen gelden slechts met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten.

4. Levering


4.1 De vermelding van leveringstermijnen op de site, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van leveringstermijnen zal Palmboom.nu in overleg treden met de koper. Indien de leveringstermijn met meer dan 14 dagen wordt overschreden, biedt Palmboom.nu aan de koper de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen, indien de koper van deze mogelijkheid gebruik maakt, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 dagen na ontbinding door Palmboom.nu aan koper worden terugbetaald. Palmboom.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland.
4.3 Indien Palmboom.nu, door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 1 maand hebben zowel Palmboom.nu als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

5. Betaling


5.1 De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
5.2 Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Palmboom.nu verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding aan Palmboom.nu van de door deze gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Palmboom.nu is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 10% van het door koper verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00.
5.3 Bij een niet tijdige betaling door koper is Palmboom.nu van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van de door koper bestelde producten.
5.4 Het eigendom van door Palmboom.nu eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde producten gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan Palmboom.nu is verschuldigd, aan Palmboom.nu heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde produkten gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.

6.Garanties


6.1 De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten en diensten te onderzoeken of Palmboom.nu de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Palmboom.nu terstond, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Palmboom.nu geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.
6.2 Een eventuele aansprakelijkheid van Palmboom.nu jegens de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan Palmboom.nu uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Palmboom.nu is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.
6.3 De rechten van koper zoals die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zullen door Palmboom.nu worden gerespecteerd.
6.4 Palmboom.nu zal er zorg voor dragen dat wensen, vragen en problemen van kopers met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht en dat redelijkerwijs de benodigde stappen worden genomen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

7. Diversen


7.1 Palmboom.nu neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet steeds uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
Bepaalde verwijzingen op de site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover Palmboom.nu geen controle heeft. Aangezien Palmboom.nu geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de site door de gebruiker respectievelijk koper wordt benut, is Palmboom.nu niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
7.2 De woord- en beeldmerken alsmede foto's logo's en teksten die gebruikt en vertoond worden op de site mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Palmboom.nu niet door derden gebruikt worden.

8. Klachten en Geschillen


8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten en/of diensten dan horen wij dat graag van u. Palmboom.nu streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen. Klachten of suggesties kunt u melden bij Palmboom.nu;

- per e-mail:info@palmboom.nu
- per telefoon: 040-7872626 (tijdens kantooruren)
- per post: Palmboom.nu, Van Dijckstraat 11,
5613-KX te Eindhoven.

Uw klacht wordt uiterlijk binnen 30 dagen in behandeling genomen

print deze verklaring.

Contact

Sluiten

 

© 2006 Palmboom.nu
| disclaimer | privacy | voorwaarden | kvk:17194641|